Huvitavaid fakte ungari keelest

- Ungari keeles on neli kahemärgilist tähte ehk digraafi, mille järelosis on y: gy [d'], ly [j], ny [ń] ja ty [t']. Täht y esineb iseseisvalt ainult vanades või võõrapärastes pärisnimedes (tavaliselt nende lõpus) ja hääldub [i], nt Ady [adi]. Tähed ly ja ty esinevad sõna alguses haruharva: esimene sõnas lyuk 'auk, ava' ja selle tuletistes, teine sõnas tyúk 'kana'. Tähtedega gy ja ny algavaid sõnu on see-eest väga palju. Tähtede j ja ly õige kasutamine tuleb koolis pähe õppida, sest need tähistavad üht ja sama häälikut (ly hääldus varem [l']).

- Mõnede metsloomade nimed põhinevad iidsel jahimeeste tabul, mis keelas uluki õiget nime suhu võtta: farkas 'hunt' (sõna-sõnalt "sabaline", vrd farok 'saba'), füles 'jänes' (sõna-sõnalt "kõrvukas", vrd fül 'kõrv'), szarvas 'põder' (sõna-sõnalt "sarviline", vrd szarv 'sarv'). Eesti keeles on jälle ümberütlev karu ("karvane") välja tõrjunud kunagise sõna ott. Jänese kohta on ungarlastel siiski säilinud ka algupärane sõna nyúl.

- Paar usuterminit on Ungari katoliiklikus ja kalvinistlikus traditsioonis erinevad. Nimelt on sõna "kristlik, kristlane" katoliiklastel keresztény ja kalvinistidel keresztyén ning sõna "katekismus" katoliiklastel katekizmus ja kalvinistidel káté.

- Võõrpärisnimede kirjutamisel esineb huvitavaid erandeid. Näiteks vanakreeka filosoofide nimed kirjutatakse tänapäeval kujul Eukleidész ja Püthagorasz, matemaatikaterminites aga vanaviisi: euklideszi geometria 'Eukleidese geomeetria', Pitagorasz-tétel ehk Pitagorasz tétele 'Pythagorase teoreem'. Samuti on kombeks jaapani pärisnimesid kirjutada ungaripärastatud Hepburni transkriptsioonis, näiteks Sōichi Noguchi asemel Nogucsi Szóicsi. Kaubamärgid kirjutatakse siiski rahvusvahelisel kujul, seega on võimalik lause Szuzuki úr a Suzuki gyárban dolgozik 'Härra Suzuki töötab Suzuki tehases'.